cms-info

  БАЙЕР БОНУС КЛУБ

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. В тези Правила за участие в програмата за лоялни клиенти на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695 (“Правилата”) думите с главна буква по-долу имат следното значение:

Байер Бонус Клуб“ представлява лоялната програма за клиенти на Байер България ЕООД, правилата за която са изложени по-долу.

Организатор” или „Байер“ е юридическото лице Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115М, сграда D, п.к. 1784.

Награди” означава наградите, предоставени от Байер, както са посочени в Каталога с наградите, а „Награда” означава всеки 1 (един) брой от Наградите.

Каталог с наградите“ означава брошура (на хартиен и/или електронен носител), в която са посочени Наградите, от които Участникът може да избере и получи Награда при събиране на определен брой точки, посочен в същата брошура.

Участник” означава всяко лице - земеделски производител, което отговаря на условията за участие в Програмата и попълни и изпрати Регистрационна форма за участие в Програмата съгласно условията на Правилата.

Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.

Регистрационна форма“ означава формата за регистрация за участие в Програмата. Регистрационната форма се попълва от Участника на Уебсайта www.bonusclub.bayer.bg, на хартиен носител (регистрационен талон) или чрез обаждане на телефонната линия, която обслужва Байер Бонус Клуб.

Продукт/и“ означава продукт/ите на Байер България ЕООД, които участват в Програмата и чието закупуване е изискване за натрупване на точки.

Каталог с продуктите“ означава брошура (на хартиен и/или електронен носител), в която са посочени Продуктите и техния точков еквивалент, чието закупуване съгласно Правилата е изискване за натрупване на точки за получаване на Награда от Байер Бонус Клуб.

Програма” или „Байер Бонус Клуб“ означава Програма за лоялни клиенти на Байер България ЕООД, описана в настоящите Правила.

Уебсайт“ означава официалния уебсайт на Програмата, както е посочен в чл. 2.4 от Правилата.

Срокове“ означава сроковете на Програмата, определени в чл. 4 от Правилата, а „Срок“ означава всеки един от тях.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

2.1. Програмата се организира и провежда от Байер България ЕООД.

2.2. Програмата е насочена към крайните потребители на Продуктите - земеделски производители и се провежда на територията на Република България. След като заявят желание за участие в Програмата с попълването на Регистрационна форма при условията на Правилата, Участниците могат да събират точки чрез закупуване на Продукти. При събирането на определен брой точки съгласно Правилата могат да получат Награда или Награди, определени в Каталога с наградите.

2.3. Участникът носи отговорност за спазване на приложимото законодателство и изискванията във връзка със съхранението и употребата на закупените от него Продукти. Ако Продуктите включват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, Участникът декларира и гарантира, че ще осигури такива Продукти да бъдат прилагани от потребители със сертификат и при спазване на Закона за защита на растенията.

2.4. Официалният уебсайт на Програмата е www.bonusclub.bayer.bg. Настоящите Правила, Регистрационна форма, актуален списък с включени в програмата Продукти, Каталог с наградите, Политика за защита на личните данни, други относими документи и актуална информация относно Програмата могат да бъдат намерени на Уебсайта или да бъдат предоставени от Организатора при поискване.

2.5. Данни за контакт и кореспонденция във връзка с Програмата:

  • Имейл адрес: bonusclub@bayer.com
  • Телефонен номер: 0700 11 263
  • Адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев25, ет. 2

 

3. УЧАСТНИЦИ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което купува и използва Продуктите за производство на земеделска продукция, и не е дистрибутор на продукти за растителна защита и посевен и посадъчен материал, може да участва в Програмата съгласно Правилата.

3.2. Нямат право да участват в Програмата:

  • служители на Организатора;
  • дистрибутори на продукти за растителна защита и/или на посевен и посадъчен материал и всички служители на такива лица;
  • други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането и/или изпълнението на Програмата.

3.2.1. Държавни служители могат да участват само в събитие/ пътуване, което е изключително от професионален характер. В случай че събитието/ пътуването се състои изцяло или частично от дейности за отдих или развлечение, държавните служители не участват в това събитие/пътуване. Участниците в Програмата са задължени да информират и декларират дали те или придружаващите ги лица, които присъстват на съответното събитие/пътуване са или не са държавни служители. Участници, за които не е получена декларация потвърждаваща или отричаща техния статут на държавен служител, ще бъде отказано участието в събитието/пътуването.

3.3. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в Програмата по чл. 3.1 и чл. 3.2 и желае да участва в Програмата, трябва да попълни Регистрационната форма. Регистрационната форма може да бъде намерена и попълнена на Уебсайта или да бъде принтирана и изпратена на посочения в чл. 2.5 адрес за контакт. Участниците могат да направят и предварителна регистрация чрез обаждане на телефона, посочен в чл. 2.5. Участниците ще се считат за автоматично регистрирани за участие в Програмата без да е необходимо всяка година отново да попълват Регистрационна форма, освен ако има промяна в данните в Регистрационната форма, в който случай Участниците следва да попълнят нова Регистрационна форма. С участието си в Програмата всеки Участник безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с всички промени в Правилата, Каталога с продуктите и Каталога с наградите, както и потвърждава, че отговаря на условията за участие в Програмата и че попълнените данни в Регистрационната форма са верни и актуални.

3.4. В случай че Участникът е юридическо лице и Регистрационната форма не е попълнена/подписана от представителя по закон на същото, попълващото/подписващото лице декларира, че е надлежно упълномощено и има право да попълни/подпише Регистрационната форма от името на Участника и да го обвърже с условията на Програмата. Организаторът си запазва правото да изисква доказателства за представителната власт на упълномощеното лице.

3.5. Ако Участникът не желае да се регистрира за участие в Програмата през Уебсайта, то той следва да изпрати един оригинал от попълнената и подписана Регистрационна форма на посочените в чл. 2.5 пощенски или електронен адрес за кореспонденция във връзка с Програмата.

 

4. ПЕРИОД НА ПРОГРАМАТА. СРОКОВЕ

4.1. Програмата ще бъде осъществена през календарната 2024 г. и може да бъде продължена по преценка на Организатора през 2025 г. Дейностите по Програмата ще се осъществяват в следните Срокове:

4.1.1. Краен срок за регистрация на Участник: регистрацията на Участник е допустима през целия срок на Програмата.

4.1.2. Срок за закупуване на Продукти: 01.01.2024 г. - 10.12.2024 г.

4.1.3. Срок за изпращане на заверените копия на фактурите за закупени Продукти: до 10.12.2024 г. включително.

4.1.4. Краен срок за обработване на изпратените фактури: до 31.12.2024 г.

4.1.5. Всеки Участник може да получи информация за броя на събраните точки при поискване по имейл или SMS.

4.1.6. Краен срок за използване на точките и поръчка на Награда от Участника: до 31.12.2024 г. включително.

4.1.7. Срок за изпращане на Наградата на Участника: до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на уведомлението от Участника за избраната от него Награда.

4.2. Сроковете по чл. 4.1. включват всяка от горепосочените дати.

4.3. Доказване спазването на крайния Срок, когато същият изисква изпращането на документ/и, става посредством дата на пощенското клеймо, обратна разписка или документ, удостоверяващ дата на изпращане на пратка чрез куриер, съответно дата на изпращане на съобщение посредством програма за изпращане и получаване на e-mail. Документи, получени след изтичането на съответния Срок, се приемат по преценка на Организатора.

4.4. В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на Програмата, Организаторът има право да прекрати Програмата, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.

4.5. По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение и обезщетение, Организаторът има право да прекрати Програмата.

 

5. СЪБИРАНЕ НА ТОЧКИ. ДОКАЗАТЕЛСТВА

5.1. Точките се събират със закупуване на Продукти, посочени в Каталога с продуктите. Всеки Продукт носи определен брой точки, които са за количество (литър или килограм) от съответния Продукт.Продуктите, предлагани за продажба в пакет с друг Продукт, се остойностяват според точковия еквивалент от Каталога с продуктите, съответно за всеки един Продукт поотделно.

5.2. Участниците в Програмата събират фактурите за закупените Продукти в рамките на целия Срок. Копията на фактурите със заверка „вярно с оригинала“ се изпращат на посочените в чл. 2.5 адрес или имейл за кореспонденция.

5.3. В Програмата могат да участват само фактури, издадени през 2024 г., при спазване на Сроковете по чл. 4.1., Копията на фактурите трябва да бъдат ясни и четими, да са свързани с покупка на Продукти. Информация, която не се отнася до покупката на Продукти / изчисляването на точки за Програмата, трябва да бъде заличена от предоставените копия на фактури. В допълнение, информацията за покупна цена на Продуктите върху фактурата също трябва да бъде заличена.

5.4. Само фактури за закупени Продукти, издадени от дистрибутори, притежаващи удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и/или съответно разрешение за търговия с посевен и посадъчен материал, могат да участват в Програмата.

5.5. Освен копия на фактури, други доказателства за извършени покупки на Продукти не се приемат. В случай на връщане на закупени Продукти на съответния дистрибутор и анулиране на покупката, Участникът изпраща съответната информация на Организатора в писмена форма едновременно с изпращането на копията на фактурите или незабавно след настъпването на съответното обстоятелство, ако това стане в по-късен момент.

5.6. Условие за признаване на фактура за целите на Програмата е автентичност и съответствие на фактурата с Правилата.

5.7. Общият брой точки, събрани от всеки един Участник, се изчислява въз основа на предоставените и признати от Участника фактури, относимата към тях информация и на база посочения точков еквивалент на Продуктите в Каталога с продуктите. За срока на Програмата общият максимален брой точки, които един Участник може да събере, е 93 300 точки. При събрани/получени и/или начислени по-голям общ размер точки, Участникът има право да поръчва Награди от Каталога с продуктите до размера на максималния брой точки.

5.8. При регистрацията за участие в Програмата всеки Участник следва да посочи размера на обработваемите от него площи, както и отглежданите култури. При промяна в размера на обработваемите площи и/или отглеждани култури, Участникът следва да информира Организатора и да актуализира декларираните данни, за да бъдат коректно начислявани точките за участие в Програмата. При съмнения за неточности, Организаторът си запазва правото да откаже начисляването на Бонус точки или да преразгледа вече начислените точки.

5.9. Точките се начисляват към профила на Участника след одобрение от администратор на качените от Участника фактури, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на фактурата от страна на Организатора. В случаите когато качените фактури изискват допълнително уточняване поради липсваща, неточна информация или други причини, непозволяващи нейното обработване в срок от 5 работни дни, както и в случаите на активни промоционални кампании в програмата, срокът за обработване на качените фактури е в рамките на 30 работни дни от получаването на фактурата от страна на Организатора. Всеки Участник може да проверява общия брой на събраните от него точки в своя профил в Уебсайта. Решенията на Организатора по отношение на общия брой точки на Участниците са окончателни.

 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

6.1. При събран необходим брой точки и декларирани обработваеми площи и култури съгл. чл.7.5., Участникът има право да избере и заяви Награда или Награди от Каталога с наградите, чиято стойност е по-малка или равна на събрания от Участника общ брой точки.

6.2. Участникът уведомява Организатора за избраната от него Награда/и, с избор през профила на Участника в платформата или след изпращане на уведомление на горепосочените адрес, имейл или телефон за кореспонденция във връзка с Програмата, при спазване на съответния Срок.

6.3. Участникът има правото да избере Награди, с които да оползотвори по най-полезен по негова собствена преценка начин събрания от него общ брой точки. Участникът се съгласява, че в случай че избраните от него Награда или Награди са с обща стойност от точки по-ниска от общия брой на събраните точки и Участникът не може да претендира следваща Награда при спазване на условията и Сроковете на Програмата, Участникът няма да има право на друго обезщетение или компенсация за неоползотворената част от събраните точки. Точките, събрани през 2023 г., не се прехвърлят и не могат да бъдат използвани в следващи години при подновяване на Програмата или за участие в други програми.

6.4. Байер изпраща Наградата/ите на Участника, при спазване на съответния Срок. Организаторът изпраща Наградата/ите на посочения от Участника адрес за кореспонденция, освен ако Участникът не е посочил различен адрес за доставка на Наградата в Регистрационната форма.  Разходите за изпращането на наградата/ите са за сметка на Байер. При получаването на Наградата/ите, Участникът подписва приемо-предавателен протокол или друг документ, доказващ получаването на наградата.

6.5. В случай че Организаторът е в невъзможност да предостави избраната от Участника Награда или Награди поради обективни обстоятелства извън неговия контрол, Байер уведомява Участника своевременно и уговаря с Участника предоставянето на заместваща награда от Каталога с наградите, по взаимно съгласие на двете страни, или възстановяване на точките, изразходени за първоначално избраната Награда.

6.6.  Ако след получаване на избраната Награда и преди края на гаранционния период на Наградата, Участникът установи, че тя  притежава недостатък, който намалява нейната годност за употреба, Участникът има право да поиска отстраняване на недостатъка за сметка на Организатора, ако съобщи за установения недостатък в рамките на гаранционния период на Наградата, съгласува с Байер избора на сервиз и спази долуописаните стъпки:

6.6.1 Участникът следва да съобщи своевременно на Организатора за недостатъка на горепосочените в чл. 2.5. адрес, имейл или телефон за кореспонденция във връзка с Програмата.

6.6.2. След получаване на съобщението от Участника за недостатък на Наградата, Организаторът изготвя товарителница за връщане, в която е посочен уговорен от Организатора и Участника адрес, от който Наградата с недостатък ще бъде предадена. Участникът може да избере между следните адреси за предаване – офис на Спиди или адреси, посочени в Регистрационната форма по чл. 6.4 - адрес за кореспонденция или адрес за доставка. Организаторът попълва в товарителницата адреса на сервиза, в който недостатъка на Наградата би могъл да бъде отстранен. Изготвената товарителница Организаторът изпраща на Участника на имейл адрес, посочен от Участника в Регистрационната форма. Товарителницата е валидна в срок от 24 часа от изготвянето й.

6.6.3. В срока на валидност на товарителницата Участникът предава Наградата с недостатък на уговорения с Организатора адрес, както е предвидено в чл. 6.6.2., изр. 2.

6.7. За сметка на Организатора са разходите за изпращане на Наградата, притежаваща недостатък, който намалява нейната годност за употреба. Ако отсраняването на недостатъка е невъзможно поради обективни обстоятелства извън контрола на Организатора, то Байер уведомява Участника своевременно и уговаря с Участника предоставянето на заместваща награда от Каталога с наградите, по взаимно съгласие на двете страни, или възстановяване на  точките, изразходени за първоначално избраната Награда

 

6.8. Доколкото Наградата може да представлява услуга или друга дейност, която не се извършва пряко от Организатора, то Участникът следва самостоятелно да организира и уговори получаването на съответната услуга от нейния доставчик по удобен за двете страни начин. При необходимост Байер може да окаже съдействие на Участника, но не носи отговорност, ако съответният доставчик не изпълни своите задължения по коректно и професионално предоставяне на услугата.

6.9. До степента, позволена от закона, Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Програмата, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от Наградите.

 

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. С попълването на Регистрационната форма и Декларацията за съгласие, Участникът доброволното предоставя информация, включително лични данни (например: име, адрес, телефонен номер, имейл, позиция, данни за обработваните култури, награди от Програмата, информация от подадени фактури и др.), които „Байер България“ ЕООД, ЕИК 121258695 и „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, ЕИК 131468795, като лице, на което Байер възлага обработването на данните, в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за защита на личните данни за целите на участието му в Програмата,както и за контролиране на нормалното ѝ протичане.

Участникът има право и възможност да даде своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие да получава електронни маркетингови съобщения, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, отбелязвайки това в Регистрационната форма или Уебсайта (непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия). Като допълнение, Участникът има право и възможност да даде своето съгласие Организаторът да анализира използването на Електронните маркетингови комуникации, за да персонализира информацията.

7.2. Предоставянето на данни от страна на Участника е доброволно, като непредоставянето няма да има каквито и да било негативни последици. В случай че Участникът не е съгласен неговите лични данни да бъдат обработвани съгласно условията на настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни, Участникът следва да не предоставя лични данни. Участникът може по всяко време да поиска да му бъде предоставена информация относно неговите лични данни, достъп до и коригиране или изтриване на неговите личните данни, или ограничаване на обработването относно неговите лични данни, съхранявани от Организатора и/или „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, като обработващ данните по възлагане. Участникът има право да възрази срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да подаде оплакване към надзорния орган за лични данни. Повече информация можете да научите от Политиката за защита на личните данни.

7.3. По всяко време на Програмата или след нейното приключване, Участникът има право да поиска обработването на неговите лични данни да бъде преустановено, както и да оттегли съгласието си, без да се засяга законността на обработването преди оттеглянето.

7.4 За въпроси, които може да имате във връзка с лични данни, или ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на данните:

Байер България ЕООД, бул. Цариградско шосе № 115М, сграда D, гр. София, п.к. 1784, България - или изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com.

7.5. Участникът се съгласява, че личните данни от Регистрационната форма, данните от Декларацията за съгласие, данните от изпратените от него фактури и съответно данните за получените Награди или друга информация, предоставена съгласно Правилата, могат да бъдат използввани за целите на Програмата (напр. с цел изчисляване на точките). Участникът декларира и гарантира, че има право и е съгласен да предостави копия на фактурите или друга информация, за да бъдат използвани съгласно Правилата, както и че предоставянето им не нарушава права на трети лица. Попълването на данни в Регистрационната форма относно обработваемата площ на Участника (обща площ и култури) е доброволно. Непредоставянето на тези данни не може да послужи като основание за дисквалификация на Участника от Програмата и той ще може да събира точки, но няма да може да поръчва награди срещу натрупаните от него точки.

 

8. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

8.1. Участник в Програмата може да се откаже от участие в Програмата във всеки един момент. Същият може да изяви желанието си и писмено с подаването на искане за отказ в свободен текст до Организатора.

 

9. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

9.1. Ако Организаторът има основания да предположи, че Участник е нарушил Правилата, Организаторът има право, по своя преценка, да му предостави възможност да представи своето становище по случая или незабавно да го отстрани от участие в Програмата.

9.2. Решенията на Организатора по отношение на евентуални дисквалификации на Участници от участие в Програмата са окончателни. Организаторът уведомява своевременно Участника за своето решение. Съставя се протокол за действията и решенията на Организатора.

 

10. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

10.1. При постъпване на оплаквания във връзка с Програмата, Организаторът предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването, като информира подалия оплакването Участник за това.

 

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящите Правила са обявени на Уебсайта.

11.2. Съгласието с Правилата на Програмата е необходимо условие за участие в Програмата. Със заявяване на желанието си да участва в Програмата чрез първоначално попълване на Регистрационната форма, Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Правилата. Организаторът не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни.

11.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта. Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Програмата.

11.4. Промени в Продуктите/Каталога с продуктите са допустими, като Байер предприема всички разумни мерки за запазване правата на Участниците съгласно Програмата. Промяната се публикува своевременно на Уебсайта при условията на чл. 11.3 от Правилата. Байер има право да прави промени в Каталога с нагрaдите по всяко време по собствена преценка.

11.5. Байер може да прави промени в Каталога с наградите едностранно, в случай на недостиг на количество/асортимент или при други обстоятелства извън контрола на Организатора. В този случай, промяната се публикува своевременно на Уебсайта при условията на чл. 11.3 от Правилата и Байер предприема всички разумни мерки за замяната на съответната Награда с равностойна такава, според преценката на Организатора.

11.6. Всички запитвания и въпроси постъпили от Участници, които не са изрично уредени от настоящите Правила се решават едностранно от Организатора.

11.7. Организаторът си запазва правото да извършва съответни корекции при установени технически грешки.

11.8. Всяка комуникация между Организатора и Участниците във връзка с Програмата се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в Правилата или в Регистрационната форма, и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

11.9. Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.

11.10. Настоящите Правила и условията за участие в Програмата съответстват на изискванията на приложимото законодателство и са съобразени с възприетите от Комисията за защита на конкуренцията критерии по чл. 36 от ЗЗК.

Последна актуализация: юни 2024 г.

 

 

ПРИ ВЪПРОСИ

или нужда от помощ с регистрацията обадете се на:

0700 11 263